Algemene Voorwaarden

U bent hier

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STIPEK VOOR ABONNEMENTEN PERMANENTE EDUCATIE

1. Toepasselijkheid
Op alle met STIPEK gesloten overeenkomsten en alle door STIPEK te verrichten diensten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van een abonnee wordt hiermee uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen.

 2. Totstandkoming van de overeenkomst
Alle door STIPEK gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in die aanbieding anders is aangegeven. De aanbiedingen van STIPEK betreffen diensten in relatie tot permanente educatie in de kinderopvangbranche. Die diensten worden uitsluitend op abonnementsbasis aangeboden, zowel aan professionals als aan hun werkgevers of hun vertegenwoordigers (gastouderbureaus).
Aanvaarding van een aanbieding van een abonnement voor permanente educatie kan uitsluitend geschieden middels aanmelding online via www.stipek.nl. Door dergelijke aanmelding accepteert de abonnee alle uit het abonnement voortvloeiende  betalings- en andere verplichtingen.
STIPEK zal in beginsel altijd een bevestiging van de aanmelding sturen. Indien door omstandigheden geen bevestiging van de aanmelding is ontvangen, wordt de factuur beschouwd als aanmeldingsbevestiging. STIPEK behoudt zich het recht voor om een aanmelding zonder opgave van redenen te weigeren.  
 
3. Prijzen
De op de website van STIPEK aangegeven prijzen gelden in Euro’s en zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
 
4. Facturering en betaling
Aanmelding door individuele professionals kan uitsluitend geschieden met gelijktijdige betaling van het abonnementsgeld online via iDeal. Daarbij zal digitaal een factuur worden verstrekt.
Werkgevers en gastouderbureaus wordt bij digitale aanmelding het alternatief geboden van betaling op rekening. Bij overschrijding van de betalingstermijn door een werkgever of gastouderbureau is STIPEK bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan, in welk geval over de verschuldigde som rente in rekening wordt gebracht van 1,0% per maand. Naast de hoofdsom en de vertragingsrente is de abonnee dan aan STIPEK alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd, die door STIPEK ter inning van de vordering worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 50,=.
 
5. Annulering en overdracht
STIPEK is gerechtigd een module uit haar digitale aanbod te verwijderen, zolang een abonnee nog geen aanvang heeft gemaakt met de module. STIPEK is dan slechts gehouden tot teruggaaf van betaald abonnementsgeld.
STIPEK is gerechtigd om rechten en verplichtingen jegens een abonnee zonder toestemming van die abonnee aan derden over te dragen.

6. Klachtenprocedure
Klachten over de geleverde diensten en/of content kunnen tot uiterlijk twee weken na levering uitsluitend per e-mail bij STIPEK worden ingediend onder opgave van de naam van de abonnee en de gemotiveerde klacht. Na ontvangst van de klacht neemt STIPEK zo snel mogelijk contact op met de abonnee om de klacht te bespreken. Het streven van STIPEK is erop gericht elke klacht binnen 14 dagen na ontvangst af te handelen. Het indienen van een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting van de abonnee.

7. Intellectuele eigendom
Op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde content rusten intellectuele eigendomsrechten. Het is de abonnee niet toegestaan die content op enigerlei wijze ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen of daarvan kopieën te (laten) vervaardigen of openbaar te maken, tenzij STIPEK daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend.
 
8. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van STIPEK wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Reclame over gebrekkige nakoming door STIPEK van haar verplichtingen jegens een abonnee dient schriftelijk en uiterlijk binnen acht dagen na levering van de betreffende dienst en/of van de betreffende content bij STIPEK te worden gedaan.
Alle (redactionele) informatie en alle inhoud van content is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. STIPEK kan evenwel jegens abonnees op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan  en STIPEK aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik door abonnees van die informatie.

9. Overmacht
Wanneer ten gevolge van overmacht nakoming door STIPEK van de overeenkomst niet mogelijk is, heeft STIPEK het recht het betreffende abonnement geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder jegens de abonnee tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die STIPEK niet kan worden toegerekend.

10. Privacy
STIPEK legt voor de uitvoering van abonnementsovereenkomsten gegevens vast van natuurlijke personen en rechtspersonen en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met STIPEK. STIPEK zal eventuele door abonnees of deelnemers ter beschikking gestelde gegevens, anders dan hun persoonsgegevens, vrijelijk kunnen gebruiken binnen de context van de doelstellingen van het abonnement, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. STIPEK verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen dienstverlening noodzakelijk is. Deze gegevens worden gebruikt om de levering van producten of dienstverlening uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante zaken met betrekking tot STIPEK. STIPEK verplicht zich alle door abonnees of deelnemers verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren. Op de persoon herleidbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij daar door de betrokkene uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is  Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, dienst of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.